Kort pleidooi voor oecumenische apologetiek

door

Abraham Kuyper

 

 

Samenvatting: Protestanten zouden moeten profiteren van de Rooms-Katholieke filosofie en apologetiek

Moeilijkheid

 

Navigatietips:

Algemene disclaimer: zie onderaan

 


Vertaling : Copyright © 2000,  Tjerk Muller, Utrecht, 2000

 

Hoewel de geschiedenis van de Reformatie een fundamentele antithese tussen Rome en onszelf heeft bewerkstelligd, zou het desalniettemin bekrompen en kortzichtig zijn, de werkelijke kracht te onderschatten die zelfs nu nog zichtbaar is in Rome's strijd tegen AtheÔsme en PantheÔsme.

Alleen onwetendheid van de uitputtende studies van Roomse filosofie en van Rome's succesvolle pogingen in het sociale leven, zouden een verklaring  kunnen bieden voor zulk een oppervlakkig oordeel. Calvijn in zijn tijd erkende dat reeds, waar hij tegen een geest vanuit de Afgrond, hij de Roomse gelovige als zijn bondgenoten beschouwde.

Een zogenaamde orthodoxe Protestant hoeft slechts die leerstellingen van godsdienst en ethiek die geen onderwerp van meningsverschil tussen Rome en onszelf zijn, aan te merken in zijn belijdenisgeschift en cathechismus om onmiddelijk te doorzien dat hetgeen we gemeen hebben met Rome, precies die fundamentele leerstellingen van ons Christelijk credo aangaan, die heden het meest aangevallen worden door de moderne geest..... Welnu in dit conflict is rome geen antagonist, maar staat ze aan onze kant, inzoverre ze evenals wij de DrieŽenheid, de Godheid van Christus, het kruis als een verzoenend offer, de Schriften als het Woord van God, en de Tien Geboden als een door God opgelegde levensregel erkennen en daaraan vasthouden....

Calvijn ten minste was gewoon een beroep te doen op Thomas van Aquino. En ik wat mijzelf betreft schaam mij er niet voor te getuigen dat mijn gezichtspunten op vele punten zijn verhelderd door mijn studie van de Roomse theologen.

Abraham Kuyper, 1898.

 

 

Vertaling door Tjerk Muller  uit het Engels (zie beneden) van : 
Lectures on Calvinism (Grand Rapids, Mich. : Eerdmans, 1943 - reprint 1999), 183-84.

Vertaling : Copyright © 2000,  Tjerk Muller, Utrecht, 2000


Oorspronkelijke versie

Though the history of the reformation has established a fundamental antithesis between Rome and ourselves, it would nevertheless be narrow-minded and shortsighted to underestimate the real power which even now is manifest in Rome's warfare against Atheism and Pantheism. Only ignorance of the exhaustive studies of Romish philosophy and of Rome's successful efforts in social life, could account for such a superficial judgment. Calvin in his day already acknowledged that, as against a spirit from the Great Deep, he considered Romish believers his allies. A so-called orthodox Protestant need only mark in his confession and catechism such doctrines of religion and morals as are not subject to controversy between Rome and ourselves, to perceive immediately that what we have in common with Rome concerns precisely those fundamentals of our Christian creed now most fiercely assaulted by the modern spirit.... Now, in this conflict Rome is not an antagonist, but stands on our side, inasmuch as she also recognizes and maintains the Trinity, the Deity of Christ, the Cross as an atoning sacrifice, the Scriptures as the Word of God, and the Ten Commandments as a divinely-imposed rule of life... Calvin at least was accustomed to appeal to Thomas of Aquino. And I for my part am not ashamed to confess that on many points my views have been clarified through my study of the Romish theologians.

Abraham Kuyper
 in Lectures on Calvinism (Grand Rapids, Mich. : Eerdmans, 1943 - reprint 1999), 183-84.
(Abraham Kuyperís Lectures on Calvinism at Princeton Theological Seminary in 1898 )

Te vinden op :
The Legacy of Abraham Kuyper and Leo XIII : Continuing the Protestant-Catholic Dialogue on Politics and and Society,  (offsite, bij het Acton Institute for the Study of Religion and Liberty)

 


Aantal bezoekers sinds 29  mei 2000:


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Pagina Layout: Copyright © 1998-2000 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 29 mei 2000
Pagina bijgewerkt op: 

Algemene disclaimer: 
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.