Reacties op de artikelen over Schriftuitleg en Schriftgezag van Tjerk Muller in Charisma magazine

 

Navigatietips:

Algemene disclaimer: zie onderaan


Hans Admiraal

De wijze waarop en de mate waarin de Heilige Geest waakt over de Bijbel, is een van de belangrijkste kwesties die de verschillende stromingen binnen het christendom scheiden. De Schrift zelf heeft geen gezag als het gaat om haar eigen aard, immers dat zou tot een cirkelredenering leiden. Op basis waarvan kunnen we dan weten hoe God zelf denkt over zijn eigen Boeken?

De discussie in Charisma spitst zich toe op de vraag: Openbaart God zich alleen in de directe bedoeling van een bijbelgedeelte, of ook in de stellingen die daaruit impliciet kunnen worden afgeleid? Dit is natuurlijkslechts een aspect van de zaak. De algemene vraag is: Hoe gedetailleerd waakt de Geest over de Bijbel?

Een predikant vertelde mij eens, dat een echtpaar tot in alle details vertrouwde op de waarheid van de Statenvertaling uit 1637. God zou die vertaling zo geleid hebben, dat die volkomen naar zijn wil is. Met behulp van taalkundige en andere argumenten is echter aannemelijk te maken dat de Statenvertaling geen feilloze vertaling is en dat de grondteksten meer gezag dienen te hebben.

Maar als God de vertalers niet behoedt voor fouten, hoe weten we dan dat Hij dat wel gedaan zou hebben met de samenstellers van de canon? En dan nog: de oorspronkelijke geschriften zijn verloren gegaan. En dan nog: die geschriften waren ook vaak vertalingen (Jezus sprak niet in het Grieks) en dus niet volmaakt.

Daarbovenop komen vervolgens vragen als: In hoeverre liet de Geest het toe dat de bijbelschrijvers hun eigen cultuur en standpunten integreerden in hun boodschap? In hoeverre mocht hun geloof in bepaalde legendes tot uiting komen? In hoeverre mochten zij overdrijven, onkritisch zijn en hadden zij poëtische vrijheid?

Het is goed om drogredenen te ontmaskeren, zoals bij dat echtpaar dat zwoer bij de Statenvertaling. Ik ben blij dat Tjerk dat ook doet. Ik onderschrijf de algemene stelling dat het in de Bijbel louter gaat om de directe bedoeling van de tekst en dat indirecte, afgeleide waarheden niet gezaghebbend zijn. Maar waarop baseren we het gezag van die directe bedoeling dan?

Ik ben bang dat we de waarheidsgrenzen niet scherp kunnen trekken. Elke gelovige zal hierin zijn eigen afweging moeten maken. Ik hoop dat wij als christenen in alle openheid over deze grenzen kunnen debatteren.

Tot slot mijn eigen visie. Vooralsnog zonder argumenten, daarvoor heb ik niet genoeg studie verricht. Ik zie het niet als dé waarheid, maar als een mogelijkheid, waarvan ik hoop dat mede-christenen die kunnen respecteren. Ik ben ervan overtuigd dat God mensen ertoe heeft geďnspireerd om hun godservaringen op te schrijven en dat hij ervoor heeft gezorgd dat veel van die gebeurtenissen, visioenen, liederen en gedachten in de Bijbel bewaard zijn gebleven. In die zin is het een heilig boek. Maar ik denk wel, dat God de schrijvers vrij heeft gelaten om hun eigen woorden te gebruiken. Je kunt niet verwachten dat mensen van die tijd objectief en zakelijk verslag deden.Bovendien zijn die teksten gekleurd door de cultuur en de vooroordelen van de schrijvers. God zelf zou wel eens een andere mening kunnen hebben over
bepaalde dingen. Dat betekent niet dat ik alles mag verwerpen wat me niet zint of wat ik niet begrijp. Nee, ik probeer me zo eerlijk mogelijk af te vragen wat werkelijk Gods wil en waarheid is.Alle medewerkers van de stichting Eur.Ap. bedankt voor jullie activiteiten.

Hans Admiraal.

(Meer over wat ik geloof: www.brandgans.myweb.nl)

 terug naar de discussiepagina 

Aantal bezoekers sinds 3 mei 2002:

Microsoft Explorer 4.x is het meest geschikt om deze site optimaal weer te geven.

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

Pagina Layout: Copyright © 1998 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 3 mei 2002
Pagina bijwerkt op:

Algemene disclaimer: 
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.