The Evolution of the Soul

door

Richard Swinburne

 

 

Navigatietips:

 

Moeilijkheidsgraad: 4

1 = heel makkelijk, leuk
2 = populair
3 = serieus, academisch
4 = moeilijk
5 = onderzoek

 

Inhoud:

 


Bibliografische Gegevens

Swinburne, Richard. The Evolution of the Soul. Oxford: Oxford University Press, 1997.

ISBN 0-19-823698-0
Pagina's: 360.

 


Inhoud

Prolegomenon to the Revised edition....................ix
1. Introduction......................................................1

PART I THE MENTAL LIFE

2. Sensations........................................................21
3. Sensations and Brain-Events.............................45
4. Thoughts..........................................................62
5. Purposes...........................................................85
6. Desires.............................................................103
7. Beliefs...............................................................122

PART II THE SOUL

8. Body and Soul.....................................................145
9. The Evidence of Personal Identity........................161
10. The Origin and Life of the Soul..........................174

PART III THE HUMAN SOUL

11.Language, Rationality, and Choice.......................203
12. Moral Awareness.................................................220
13. The Freedom of the Will.......................................231
14. The Structure of the Soul......................................262
15. The Future of the Soul..........................................298

NEW APPENDICES

A. Supervenience, Constitution, and Realization...........313
B. Language of Thought, Connectionism, and Folk Psychology...318
C. The modal argument for Substance Dualism.....................322
D. The Nature of Souls; their Thisness..................................333
E. More on Quantum Theory and the Brain...........................345
F. Godel's theorem and Free Will...........................................351
G. Libet's Experiments...........................................................354
Index..........................................................................355

 


Recensie door Jacques van der Meer

 

© Jacques van der Meer, Tilburg, november 1998.

 

Het boek

substantie-dualisme, de positie die verdedigt dat de materie en het geestelijke twee op zichzelf bestaande substanties zijn, wordt in de hedendaagse philosophy of mind nog maar zelden aangehangen. Oxford Professor en christen-apologeet Richard Swinburne verdedigt deze positie in zijn boek 'The Evolution of The Soul'. Het doel van zijn verdediging is om zijn collega's ervan te overtuigen dat de positie van substantie-dualisme het meest recht doet aan de verhouding tussen lichaam en geest. Het boek verscheen voor het eerst in 1986 en werd in 1997 in een revised edition opnieuw uitgegeven. In deze laatste editie gaat Swinburne in op de recente ontwikkelingen in de philosophy of mind. Swinburne laat zien dat de positie van substantie- dualisme naarmate de tijd vordert steeds aannemelijker wordt. Ik zal in het kort ingaan op enkele aspecten van zijn boek.

Het materialisme dat tegenwoordig overheersend is in de philosophy of mind lijkt zijn langste tijd gehad te hebben. Met regelmaat verschijnen er boeken die de onmogelijkheid van dit project aantonen. Het materialisme staat tegenover het substantie-dualisme als wijsgerige positie.

Swinburne schrijft op grond van een zeer uitvoerige argumentatie, waarin hij eerst alle aspecten van het mentale leven in kaart tracht te brengen naar het punt van substantie-dualisme. Swinburne weerlegt argumenten tegen het dualisme, en tracht de voorwaarden vast te stellen, waarbinnen de verhouding tussen lichaam en geest gezien kan worden. Swinburne concludeert net als hedendaagse naturalistische filosofen als McGinn, Chalmers, Penrose e.a, dat we wellicht nooit afdoende inzicht zullen verwerven in het lichaam-geest probleem, alleen zijn conclusies zijn anders dan de genoemde filosofen.

De onmogelijkheid van het materialisme

Swinburne beargumenteert dat het zo langzaam aan duidelijk is dat vrijwel alle materialistische verklaringen gefaald hebben om het probleem op te lossen. De relatie tussen het mentale en het fysische zal onmogelijk geļdentificeerd kunnen worden. Met deze onmogelijkheid is aangetoond dat het materialisme gefaald heeft. Swinburne meent dat de relatie het best verklaard wordt vanuit een theļstisch wereldbeeld. De mentale toestanden behoren tot een afzonderlijke substantie, de ziel. Swinburne ziet de ziel als een directe scheppingsact van God. De verhouding tussen het mentale en het fysische vindt plaats in de hersenen, maar zijn in beschrijving wezenlijk onderscheiden van elkaar. De interactie tussen het mentale en het fysische is een sterk bewijs voor het bestaan van God.

Zijn tactiek

Het boek is groots opgezet, de argumentatie is breed en niet altijd even helder. Hij gaat vele zijpaden in, om op het eind zijn conclusies te trekken. Toch denk ik dat over het algemeen zijn argumentatie een goede weergave is van de problemen in de philosophy of mind.

Zijn boek is ook sterk apologetisch opgezet, Swinburne zoekt naar de gemeenschappelijke grond met zijn collega filosofen, om vanuit die gemeenschappelijke grond aan te tonen dat substantie-dualisme een meer dan redelijke positie is. Om dit te bereiken past hij de tactiek van de verschroeide aarde toe. Hij begint vanuit een Darwinistisch paradigma. De ontwikkeling van de materie is een evolutionair proces, mensen komen voort uit lagere dieren. Maar wat zich door de evolutie ontwikkelt heeft, is wezenlijk onderscheiden van de materie. De enige verklaring is dat God de ziel geschapen heeft en op een zeker punt in de evolutie ingevoegd heeft. Swinburne heeft hiermee veel terrein prijsgegeven maar is daarmee wel in zijn opzet geslaagd om de ziel als afzonderlijke substantie te verdedigen.

Kritiek

Hoewel het boek sterk opgezet is en van een zeer hoog wijsgerig nivo is, blijven er vragen openstaan. De eerste is: we weten nog steeds niet hoe de relatie tussen het mentale en het fysische tot stand komt? Dat ze niet tot elkaar te herleiden zijn is duidelijk gebleken. Zowel materialisme als idealisme falen. Ten tweede is het de vraag, of de visie op substantie-dualisme van Swinburne de meest juiste christelijke visie is op het probleem?

Slot

Swinburne wordt gezien als de belangrijkste christen-apologeet van onze tijd. Met zijn boek 'the Evolution of the Soul' doet hij een dappere poging een belangrijke christelijke doctrine als de ziel op wijsgerige en wetenschappelijke gronden te verdedigen. Hij is zeer kundig en zijn diepgang getuigt van een groot intellect. Ik kan het boek zeker aanraden.

 

© Jacques van der Meer, Tilburg, november 1998.


Aantal bezoekers sinds 30 nov. 1998:

Deze site is best gezien met Microsoft Explorer 4.

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

Site design: Copyright Pagina © 1998-1999  Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 30 nov. 1998
Pagina bijgewerkt op: 4 maart 1999