artikelen36b.gif (1662 bytes)

Bijbelse Theologie & exegese

 

Navigatietip:  
als u tot deze pagina toegang kreeg via een link van buitenaf (bijv. via een search engine), dan kunt u hier de Nederlandse homepage van de stichting vinden

Algemene disclaimer: zie onderaan

 

(zie ook andere afdelingen zoals Christologie, enz.)


Lijst van alle artikelen:

 

Het Handwerk van de Exegeet; Verkenningen in de nieuwtestamentische exegesemethodiek, een onderzoek naar de evangelical positiebepaling 
Wim Geuze (offsite, bij Themelios)

Het Jonge-Aarde Creationisme : Moet je als christen geloven in een jonge aarde geschapen in 6 dagen? 
Willem Vreeken

Eeuwig is eeuwig: een analyse van Griekse terminologie in bijbels spraakgebruik 
D.I.Barst

Gesprekken bij de bron: Johannes 4:1-42 vanuit sociaal-wetenschappelijk en feministisch perspectief 
Tjerk W. Muller

Statenvertalers treft geen verwijt (Overzetters hadden niets te verdoezelen over plaats vrouw in de kerk)
L. M. P. SCholten (offsite, bij het Reformatorisch Dagblad)

Volkstelling onder Quirinius : een historisch probleem?
A.C.I. Langevel

Glossolalie (Tongentaal) en 1 Korinthië 14
Bruno D. Gedressac

Voor alle goede orde zwijgen - een tekstuele analyse van I Corinthe 14:26 t/m 40
Tjerk W. Muller

 

 


Vrouwen in de kerk

De Bijbelse leer over de rol van vrouwen binnen de kerk is nog altijd een controversieel onderwerp, dat hieronder wordt behandeld.

 

Jezus en vrouwen

Onderstaand artikel is de vrucht van een beknopt onderzoek naar het verhaal van Jezus' ontmoeting met de Samaritaanse bij de bron. Het onderzoek neemt twee gezichtspunten. Enerzijds kijkt het vanuit een sociaal-wetenschappelijk oogpunt naar het verhaal, om te kijken hoe de interactie van de betreffende personen past in de omgangsvormen en culturele waarden van de Antieke mediterrane samenleving. Anderzijds richt het zich specifiek op de rol die de vrouw in het verhaal heeft.

 

De omstreden leer van de apostel Paulus

Eerst een exegetisch werkstuk, een tekst-analyse van een gedeelte van een brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Christus in de Griekse stad Corinthe. Dit gedeelte behandelt twee hot items binnen Christelijke groeperingen: Enerzijds bespreekt Paulus de noodzaak van een ordelijke gang van zaken binnen de samenkomst van de gemeente, anderzijds bevat dit gedeelte de veelgewraakte en -geprezen zwijgtekst ten aanzien van vrouwen.

Zie ook: 

Statenvertalers treft geen verwijt (Overzetters hadden niets te verdoezelen over plaats vrouw in de kerk)
L. M. P. SCholten (offsite, bij het Reformatorisch Dagblad)


Occultisme in de Bijbel?

Sommige mensen menen dat de Bijbel het praktizeren van 'occulte' ervaringen ondersteunt (met 'occulte ervaringen' wordt hier bedoeld: geestelijke ervaringen die verborgen zijn omdat men het verstand en controlevermogens bewust uitschakelt). Hun stellingen worden hieronder onderzocht.

Eerst een uitgebreide wetenschappelijke lezing over de fenomeen tongentaal, waarin betoogd wordt dat deze fenomeen niet aanbevolen maar ernstig verboden is in de Bijbel:

Ten slotte een paar toevoegingen, vragen en antwoorden over bovenstaande lezing:
Vragen en Antwoorden over Glossolalie (tongentaal)
(Bruno D. Gedressac). (artikel verschijnt later)

 


De hel, 'eeuwige' straf?

Het debat over de verhouding tussen Gods goedheid en de leer van de eeuwige straf, blijft een boeiende zaak binnen de Theïstische theologie. Al zeker sinds een eeuw wordt er over deze vraag gediscussieerd, waarbij de voor en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar staan. Het betreft dan ook een onderwerp dat existentieel uiterst moeilijk ligt.

 

Eén van de traditionele pijlers, waar de argumentatie tégen de leer van de eeuwige straf op berust, is de discussie over de interpretatie van het woord 'eeuwig'. Slaat het Griekse woord aion op een beperkte tijdsduur of op eindeloosheid? De etymologie van het woord aion wordt hier onderzocht :

 


Bijbel en natuurwetenschap

Zie ook :


Aantal bezoekers sinds 1 maart 1999:


UNIVERSI FINIS VERITAS!

 

Site design: Copyright © 1998-2000 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 1 maart 1999
Pagina bijgewerkt op: 13 dec. 2000

Algemene disclaimer: 
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.